จำนวนนักเรียนวันที่ 16-12-2017
ชั้น รวม จำนวนนักเรียน (คน)
มา
เรียน
สาย ขาด
เรียน
ม. 1 145 0 0 0
ม. 2 144 0 0 0
ม. 3 124 0 0 0
ม. 4 200 0 0 0
ม. 5 197 0 0 0
ม. 6 175 0 0 0
985 0 0 0